Gelin Evi Başvuru Formu

//
//
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
GİZLİLİK VE AYDINLATMA METNİ
1. Tanımlar
Bu politika kapsamında;
Joker Yapım: Sitenin sahibi olan Joker Yapım Televizyon Reklam ve Organizasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ni,
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen üye, abone, çevrimiçi ziyaretçi, fiziksel ziyaretçi, müşteri, tedarikçi, izleyici gibi gerçek kişiyi,
Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Site: https://www.jokeryapim.com/adresinde yer alan web sitesini,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (Joker Yapım),
5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,
6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
ifade eder.

2. Joker Yapım Tarafından Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları, Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Diğer Bilgiler
2.1 Çevrimiçi Ziyaretçi
2.1.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri
Joker Yapım; internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir. Her bir kategoriye ilişkin olarak parantez içinde yer verilen veri türleri örnek olarak verilmiştir:
- kimlik bilgisi (ad soyad, yaş)
- iletişim bilgisi (telefon, e-posta)
- işlem güvenliği verisi (web trafik bilgisi)
- ziyaretçi işlem verisi (web sayfası&app gezinti bilgisi)
- hukuki işlem bilgisi/olay yönetimi bilgisi (IP adresi)
- pazarlama bilgisi (cookie bilgisi)
- lokasyon bilgisi
-Diğer bilgiler (yarışmacı adaylarının yarışma için gerekli diğer bilgileri)

2.1.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi
Joker Yapım, çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:
- Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
- Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
- Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
- Kullanıcı gezinme alışkanlıkları doğrultusunda reklam ve içerik gösterilmesi
- Ziyaretçi Kitlesi Oluşturmak
Joker Yapım bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması gibi hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir.
2.1.3 Joker Yapım’ın İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, 5651 Sayılı Kanun uyarınca hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca Kişisel Veriler’in pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin Kullanıcı/Üye’nin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Veriler’in kayıtları bu tarihten itibaren 3 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir.
Her halükarda Kişisel Veriler’in birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

3. Çerez’ler (Cookie) Hakkında Bilgilendirme
Joker Yapım; Site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin, ziyaret ve gezinme deneyimlerini iyileştirmek ve gezinme alışkanlıklarını izlemek amacıyla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerezlerle ilgili olarak Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

4. İlgili Kişinin Haklarının Neler Olduğu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
Kişisel verilerinizin korunması sürecinde “kişisel veri sahibi” sıfatıyla her zaman; kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınız 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde açıkça düzenlenmiş olup maddenin tam metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
“İlgili kişinin hakları
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

İşbu hakkınız çerçevesinde; Joker Yapım’ın “Hüseyinağa Mah. İstiklal Cad. Halep Pasajı No:62 Kat: 6 Daire 66 34435 Beyoğlu/İstanbul” adresine yazılı olarak göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirsiniz.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, başvurunuzun Joker Yapım’a ulaşması akabinde en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz ile verilerinize ilişkin haklarınız hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.
5. Joker Yapım Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler
Joker Yapım Gizlilik ve Aydınlatma Metni’nde mevzuat gereği veya organizasyonel ve biçimsel değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler Gizlilik ve Aydınlatma Metni’nin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. Kullanıcı/Üye/Aboneler, varsa Kişisel Verileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimiz’e ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.
Joker Yapım Gizlilik ve Aydınlatma Metni’nin kapsamı; KVK Kanunu Madde 10 ve 13 hükümleri uyarınca genişletilmiş olup kişisel verilerinize ilişkin süreç ve faaliyetlerimiz konusunda şeffaflık sağlamak amacıyla ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur.
Gizlilik ve Aydınlatma Metni’nin güncellenen versiyonunda; kişisel verileri işlenen kişi grupları, kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin işlendiği iş süreçleri, kişisel veri güvenliği sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ve her bir kişisel veri kategorisine ilişkin saklama sürelerine ilişkin detaylı bilgiler içermektedir.
Gelin Evi Yarışması Katılım Şartlar Ve Koşulları
1. "Gelin Evi” yarışmasına (“Yarışma”) yapılacak olan başvurular, http://www.jokeryapim.com/basvuru-formu/ alan adlı internet sitesi üzerinden başvuru formunun doldurulması ve fotoğraf yükleme yolu ile gerçekleştirilecektir. Joker Yapım ve/veya grup şirketleri her aşamada işbu kullanım şartlarında değişiklik yapma hakkını; dilediği zaman, münhasır takdirinde olmak üzere, yarışmaya başvuruları durdurma/sonlandırma, reddetme ve/veya Yarışma’yı iptal etme hakkını saklı tutar.
2. Yarışma’ya katılım yaşı en az 18’dir. 18 yaş altı başvuranların başvurusu ancak velilerinin yazılı ve ıslak imzalı onayı ile değerlendirilmeye alınır.
3. Başvuru sahibi, Yarışma başvuru formunda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve formda belirttiği bilgilerin eksik ve yanlış olması nedeniyle doğabilecek zararlardan sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.
4. Şiddet, müstehcenlik, cinsel içerik, pornografi, hakaret, iftira içeren ve nefret suçu dâhil olmak üzere 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca suç ve hukuka aykırılık teşkil eden içeriğe sahip fotoğraf başvuru kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bunlara ilişkin mevzuat gereği doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk fotoğraf paylaşana aittir. Yüklenen herhangi bir fotoğraf içeriğinden doğan herhangi bir şikâyet veya talebin vuku bulması halinde Joker Yapım ve/veya grup şirketleri, ihbar edenlerin ve ihbar edilen kişilerin kimliğini ve bunlar hakkında sahip olmuş veya olabileceği diğer her türlü bilgi ve/veya veriyi ifşa etme hakkını saklı tutar.
5. Fotoğraflar maksimum 8 MP, 3264 x 2448 piksel özelliklerinde ve boyutunda yüklenmelidir. Belirtilen bu özellikler haricinde yüklenen çözünürlüğü düşük fotoğraflar dikkate alınmayacaktır.
6. Yarışma’ya sadece gerçek kişiler başvuru yapabilecek olup, yalnızca gerçek kişiler fotoğraf yükleyebilirler. Hiçbir tüzel kişi, kurum, kuruluş ya da topluluk adına yükleme ya da Yarışma’ya başvuru yapılamaz.
7. Başvuru sahibi, başvuru formundaki bilgileri, fotoğrafları kendi rızası ile Joker Yapım ile paylaşmıştır. Başvuru sahibi fotoğrafı ve diğer kişisel verilerinin http://www.jokeryapim.com/basvuru-formu/ alan adlı internet sitesi üzerinden yüklemesi ile bunların Joker Yapım tarafından işlenebileceğini ve Joker Yapım’ın özellikle yarışmacının fotoğrafı üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından Yarışma ile ilgili olmak koşuluyla sınırsız tasarruf hakkının olduğunu, tüm bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini kayıtsız şartsız kabul eder.
8. Joker Yapım, paylaşılmış olan fotoğrafları diledikleri zaman diledikleri programda montajlı ya da montajsız olarak diledikleri şekilde kullanabilecektir. Başvuru sahibi, Joker Yapım’ın paylaşılmış olan fotoğrafları mülkiyetinin Joker Yapım’a geçmesi nedeniyle ve/veya söz konusu fotoğraf kullanımı nedeniyle Joker Yapım’dan, yayıncı kuruluştan ve/veya program ile ilgili diğer üçüncü kişilerden hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul etmiştir.
9. Başvuru sahibi, yüklemiş olduğu fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında manevi ve mali haklarını ve uygulanabilir mevzuattaki diğer haklarını ihlal etmediğini ve 3. kişilere ilişkin kişisel verileri paylaşması halinde ilgili kişiden mevzuata uygun şekilde izin aldığını kabul ve taahhüt etmektedir. Başvuru formunda kullanılan fotoğrafların 3. kişilerin herhangi bir hakkını ihlal etmesi ve Joker Yapım’ın söz konusu ihlal dolayısıyla herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, başvuru sahibi Joker Yapım’ın ilk yazılı talebini takiben derhal nakden ve defaten Joker Yapım’a ilgili ödemeyi yapacaktır.
10. Joker Yapım başvuru sahibinin başvuru formunda ilettiği kişisel verileri ile fotoğrafı yer alan kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yerel ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ve/veya Yarışma ile ilgili olarak toplayabilir, işleyebilir ve depolanması amacıyla yurtdışına aktarabilir.
11. Başvuru sahibi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, eksik veya yanlış işlenmesi durumunda düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin yurt içinde veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, işlenmesi gereken sebebin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bunların kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
12. Başvuru sahibi Katılım Koşulları’nı kabul ederek, kişisel verilerine ilişkin hakları konusunda bilgilendirildiğini açıkça kabul etmekte ve kişisel verilerinin Joker Yapım tarafından işlenmesine açık rıza göstermektedir.
13. https://www.jokeryapim.com/ alan adlı internet sitesi ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Joker Yapım’a aittir. Başvuru Sahibinin, https://www.jokeryapim.com/ web sitesini kullanımı web sitesinde yer alan kullanım koşulları, gizlilik politikası ve çerez politikasına tabidir.
14. Yarışma’ya katılacak kişilerin seçimi Joker Yapım’ın münhasır takdirindedir.
15. Yarışma’ya başvuru yapanlar “Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretledikleri anda, işbu Katılım Koşulları’nda ve Gizlilik Politikası’nda yazan kuralları ve şartları, serbest iradeleri ve istekleri ile kayıtsız şartsız açıkça kabul etmiş olurlar.

GELİN EVİ Başvurusu için Tıklayın!